Landboret

Landboretsrådgiverne i SAGRO samarbejder med bestyrelsen for Holstebro Struer Landboforening om at virke for landbrugets erhvervsmæssige interesser og at påvirke arbejdet vedr. forskellige planarbejder i forhold til offentlige myndigheder.

Landboret omhandler især arbejdsopgaver relateret til det åbne land, hvor der opstår interessekonflikter mellem landmænd og myndigheder.

Konflikterne kan dreje sig om restriktioner, der pålægges landmænd af hensyn til miljøet, eller det kan dreje sig om samfundsinteresser som anlæg af veje, spildevandsledninger, elmaster eller lignende.

Der rådgives også generelt om forhold og vilkår, man som lodsejer skal forholde sig til ved dyrkning af landbrugsarealer i det åbne land.

Som medlem af Holstebro Struer Landboforening kan du vederlagsfrit kontakte en af vores landboretsrådgivere for råd og vejledning i sager af principiel karakter. Hvis du efterfølgende vil gøre brug af landboretsrådgivning til specifikke spørgsmål, vil der blive faktureret efter vores normale timesatser.

For etablering og sekretariatsopgaver i vandløbslaug er det også en ydelse, der p.t. er vederlagsfri.

For specifikke spørgsmål kontakt en af vore rådgivere, som bedst kan træffes mellem 08.00 og 09.00.

 

Hørringssvar til Vandområdeplaner 2021-2027

 

Herunder finder du høringssvar til Nissum Fjord indsendt juni 2022 på vegne af foreningerne omkring fjorden.

 

 

 

 

 

Kontakt os

Mille Merrild Politisk Rådgiver 96296912 20484688