Vedtægter

Vedtægter for Holstebro Struer Landboforening

§ 1.

1.0.    Foreningens navn: 

1.1.    Foreningens navn er Holstebro Struer Landboforening.

 1.2    Foreningen indgår i forskellige rådgivningsenheder

 

§ 2.

2.0.    Foreningens hjemsted: 

2.1.    Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

 

§ 3.

3.0.    Foreningens formål: 

3.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt

      sociale og kollegiale interesser.

      Herunder

         at varetage alle opgaver af faglig og erhvervspolitisk art

         at arbejde for landbofamiliens interesser i forhold til det øvrige samfund

at sikre adgang til faglig rådgivning, service og oplysning overfor medlemmer og andre erhvervsgrene 

3.2.    Foreningens bestyrelse kan til opfyldelse af foreningens formål indgå aftaler om samarbejde med andre landøkonomiske foreninger, hvis formål i det væsentlige er i overensstemmelse med foreningens.

 

§ 4.

4.0.    Tilhørsforhold: 

4.1.    Foreningen er medlem af  Landboforeningerne Midt Vest og Landbrug & Fødevarer.

 

§ 5.

5.0.    Medlemskab af foreningen: 

5.1.    Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. 

5.2.    Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske landbrugsbedrifter drevet som selskab eller enkeltmandsejet landbrugsbedrifter, der medfølger altid et personligt medlemskab [Bedriftmedlemskab]. Ligeledes kan optages medlemmer som er medejere af eller driftsleder på landbrugsbedrifter [Medejer-/Driftsledermedlemskab]. Ligeledes kan optages som medlem ægtefælle eller samlevende med ejer eller medejer af landbrugsbedrift [Ægtefællemedlemskab]. Andre erhvervsdrivende virksomheder kan optages som medlem [Andre erhverv medlemskab]. Andre fysiske og juridiske personer kan optages som interesse medlemmer [Interessemedlemskab].

 5.3.    Ansøgning om medlemskab rettes til foreningens sekretariat. Ansøgeren modtager straks derefter et eksemplar af foreningens vedtægter. 

5.4.    Medlemskabet indtræder ved medlemmets betaling af kontingent. 

5.5.    Udmeldelse kan kun ske til et kalenderårs afslutning med et varsel på 1 måned. Udmeldelsen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat. 

5.6.    Intet medlem har ved udmeldelse eller eksklusion krav på nogen del af foreningens formue.

 5.7.    Medlemskab af foreningen giver ret til at deltage i foreningens generalforsamling, at deltage i møder samt øvrige arrangementer afholdt af foreningen, at modtage bistand fra foreningen og dens konsulenter efter de i foreningen til enhver tid gældende regler herom, samt at modtage Landbrug & Fødevarers medlemsblad.

§ 6.

6.0.    Kontingent: 

6.1.    Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, således at foreningens driftsudgifter og økonomiske forpligtelser i øvrigt dækkes ind. Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen. 

6.2.    Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af februar måned. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den 1. marts det pågældende år, fortaber medlemmet sine rettigheder efter nærværende vedtægter.

 

§ 7.

7.0.    Hæftelse: 

7.1.    For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

7.2.    De til enhver tid værende medlemmer af foreningen hæfter således ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 8.

8.0.    Foreningens generalforsamling: 

8.1.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. 

8.2.    Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen. 

8.3.    Stemmeret til og valgbarhed på generalforsamlingen tilfalder alene foreningens medlemmer i følgende medlemskategorier Bedrift-, Medejer/Driftsleder- og Ægtefællemedlemskab.

 

§ 9.

9.0.    Generalforsamlingens afholdelse: 

9.1.    Foreningens generalforsamlinger skal afholdes i Holstebro eller Struer kommuner.                                                                                                            

9.2.    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

9.3.    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til foreningens formand med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter foreningens formands modtagelse af begæringen herom.

 

§ 10.

10.0.  Indkaldelse til generalforsamling: 

10.1.  Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

10.2.  Indkaldelse til ordinær generalforsamling kan ske ved almindeligt brev til medlemmerne og/eller publikationer udsendt af foreningen til dens medlemmer og/eller gennem den trykte presse i foreningens naturlige opland. 

10.3.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved almindeligt brev til foreningens medlemmer. Indkaldelse kan derudover ske enten ved udsendelse af publikationer fra foreningen til dens medlemmer og/eller gennem den trykte presse i foreningens naturlige opland.

10.4.  I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. 

10.5.  Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændig forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for foreningens medlemmer på foreningens kontor, og samtidig tilstilles ethvert medlem, som har fremsat begæring herom.

 

§ 11.

11.0.  Forslag fra foreningens medlemmer: 

11.1.  Forslag til den ordinære generalforsamling fra medlemmerne skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før den 01.03. 

11.2.  Forslag som et medlem måtte ønske behandlet på en ekstraordinær generalforsamling skal skriftligt fremsendes til bestyrelsens formand, og være formanden i hænde i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

 

§ 12.

12.0.  Dirigent: 

12.1.  Foreningens generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling. 

12.2.  Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten samt foreningens formand og næstformand.

 

§ 13.

13.0.  Dagsorden: 

13.1.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og stemmetællere.

2.      Formandens beretning for alle områder af foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport.

4.      Eventuelle forslag fra foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer.

5.      Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter hertil.

6.      Valg af revisorer.

7.      Eventuelt.

 

§ 14.

14.0.  Stemmemajoritet: 

14.1.  Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.

14.2.  Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af de afgivne stemmer.

14.3.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

14.4.  Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

14.5.  Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed, og som skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

14.6.  Til vedtagelse af beslutning om foreningens sammenslutning med en anden landøkonomisk forening anvendes reglerne for foreningens opløsning, jfr. § 14.5. 

14.7.  I tilfælde af, at foreningen opløses træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om alle forhold vedrørende foreningens aktiver og passiver.

 

§ 15.

15.0.  Foreningens bestyrelse:

15.1.  Foreningen ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer.

15.2.  De 7 medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I ulige år vælges der  4 medlemmer og i lige år vælges der 3  medlemmer. 

15.3.  Der vælges maksimalt 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 

15.4. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning på baggrund af skriftlige forslag afgivet på generalforsamlingen fra et eller flere af foreningens aktive medlemmer.

15.5. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. 

15.6.  På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og relevante udvalg.

 

§ 16.

16.0.  Bestyrelsens virke: 

16.1.  Bestyrelsen fastlægger de generelle retningslinjer for foreningens arbejde og forretningsgange. 

16.2.  Bestyrelsen fastsætter selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 

16.3.  Forretningsordenen skal indeholde nærmere bestemmelser om bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse til disse. Forretningsordenen skal endvidere indeholde nærmere bestemmelser om bestyrelsens beslutningsdygtighed og afstemning. 

16.4.  Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har et bestyrelsesmedlem ikke selv deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde anføres dette ved underskriften. 

16.5.  Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale. Øvrigt personale ansættes og afskediges af den administrative leder efter samråd med vedkommende udvalg.

 

§ 17.

17.0.  Daglig ledelse: 

17.1.  Til varetagelse af foreningens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en administrativ leder. Den administrative leder er undergivet bestyrelsens instruktionsbeføjelse.

17.2.  Bestyrelsen og den administrative leder forestår i fællesskab ledelsen af foreningen. 

17.3.  Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for den administrative leder.

 

§ 18.

18.0.  Tegningsregel: 

18.1.  Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand, næstformand og den administrative leder i forening. 

18.2.  Ved pantsætning, køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og kreditter tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Tilsvarende gælder ved påtagelse af kautionsforpligtelser eller anden sikkerhedsstillelse. 

18.3.  Salg af foreningens ejendom, ”Ytteborg”, skal godkendes på en generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

18.4.  Bestyrelsen i forening kan meddele den administrative leder eller betroede medarbejdere prokura hver for sig eller i forening.

 

§ 19.

19.0.  Regnskab og revision: 

19.1.  Foreningens regnskab er kalenderåret.

 

19.2.  Foreningens årsrapport, der består af resultatopgørelse, balance og noter samt årsberetning udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v., (Årsregnskabsloven), jfr. lov om erhvervsdrivende virksomheder § 18. 

19.3.  Foreningens årsregnskab revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

 

§ 20.

20.0.  Historie: 

20.1.  Holstebro Struer Landboforening viderefører Hjerm-Ginding Herreds Landboforening (oprettet 1820), Struer-Egnens Landboforening (oprettet 1943) og Ringkøbing Amts Regnskabskreds (oprettet 1931)

 

Således vedtaget:

Holstebro, den 24 /2   2015